بازخواني فرآيند خلق و بازنمايي تصويرهاي ذهني در فيلم ديني با استفاده از تعالیم ابن‌عربي

25049_Bargardan

چکیده: تنها در پارادايم «سنت» مي‌توانيم «دين» را به عنوان حقيقتي باورپذير و متقن بپذيريم. بنابراين، نه تنها دين در پارادايم سنت تعريف مي‎شود، بلكه سنت نيز براي حفظ و تغيير خود به دين و آموزه‌هاي وحياني وابسته بوده و از اين طريق، شكل گرفته و با دين و شريعت هماهنگ است. از سوي ديگر، در پيوند هنر و دين در «گفتمان سنت»، شاهد نوعي «تجربه عرفاني» هستيم كه «ابن‌عربي» را مي‌توان پايه‌گذار آن در جهان اسلام دانست. در تعاليم ابن عربي، آنچه با عنوان كشف يا مكاشفه و شهود يا مشاهده مطرح است، مهم‎ترين مصداق تجربه عرفاني به شمار مي‎رود كه در بحث «خيال» در تعاليم ابن‌عربي متجلي شده است.
مقاله حاضر مي‎كوشد با بازخواني ويژگي‌هاي خيال از ديدگاه ابن‌عربي كه در گفتمان سنت‌گرايي تجلي يافته است، به خوانش بازنمايي اين تفكر معنوي و عرفاني در فيلم‌نامه بپردازد و با استفاده از مطالعه موردي فيلم «تولد يك پروانه» ـ توليد صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ـ اين بازنمايي را براي خوانندگان ملموس سازد.
كليدواژگان
خيال، ابن‌عربي، تصاوير ذهني، بازنمايي، عرفان اسلامي، تحليل گفتمان، گفتمان سنت‌گرايي.

این مقاله در همایش  راهکارهاي برگردان مفاهيم معنوي به فيلم‌نامه که توسط مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما در بهمن ۱۳۸۹ برگزار گردید به صورت سخنرانی ارائه و در کتاب همایش به چاپ رسیده است. برای دستیابی به متن کامل مقاله و همچنین متن کامل کتاب همایش کلیک کنید.