واکاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

چکیده
اين مقاله در پي آن است تا با رويکردي توصيفي تحليلي و با بهره گيري از روش مطالعات اسنادي و روش تحليل سند، به واکاوي نوع نگاه به نهاد مسجد در چارچوب سياست هاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بپردازد. ابتدا به مداقه در مفهوم سياست فرهنگي و بررسي پيوستار چهار مرحله اي آن پرداخته شده و سپس به تبيين دو مرحله آغازين پيوستار چهار مرحله اي سياست فرهنگي جمهوري اسلامي در حيطه مسجد (نظريه فرهنگي و سياست گذاري فرهنگي) مبتني بر اسناد؛ قانون اساسي، اصول سياست فرهنگي و سند چشم انداز بيست ساله، انديشه هاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري به مثابه «نظريه فرهنگي» و برنامه هاي پنج ساله اول تا پنجم توسعه به منزله بعد «سياست گذاري فرهنگي» مي پردازد تا از اين طريق، نوع نگاه، اهميت و جايگاه مسجد در چارچوب سياست فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابعاد مختلف تبيين گردد.

كليد واژه: نهاد مسجد، سياست فرهنگي، نظريه پردازي فرهنگي، سياست گذاري فرهنگي و اسناد بالادستي
نویسندگان: عبدالملكي حسين, سليماني ساساني مجيد, نادري احمد
منبع: راهبرد اجتماعي فرهنگي : تابستان ۱۳۹۳ , دوره ۳ , شماره ۱۱ ; از صفحه ۷ تا صفحه ۳۲ .

دانلود مقاله