درس نظریه های ارتباطات: نیمسال اول ۹۴-۹۵

درس نظریه‌های ارتباطات

نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

ساعت و روز برگزاری: یکشنبه‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲

* دانشجویان عزیز توجه فرمایید که هرگونه اطلاعیه در باب کیفیت برگزاری کلاس از طریق سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد.


نمرات برگه امتحان درس نظریه های ارتباطات

* لطفا تا موعد مقرر کارعملی خود را ارسال فرمایید. در غیر این صورت نمره برگه امتحان شما متناسب با نمره کل (۲۰ نمره به جای ۱۲ نمره) به عنوان نمره نهایی منظور خواهد شد.


 

رديف شماره دانشجوئي نمره امتحان
۱ ۹۳۱۲۱۲۲۲۰۱ ۹
۲ ۹۲۲۲۱۲۲۱۰۴ ۱۲
۳ ۹۳۱۲۱۲۲۱۵۳ ۸٫۵
۴ ۹۱۲۲۱۲۲۲۰۷ ۱۰
۵ ۹۱۲۲۱۲۲۱۰۵ ۷
۶ ۹۱۲۲۱۲۲۱۰۹ ۷
۷ ۹۳۱۲۱۳۶۱۰۲ ۸
۸ ۹۲۲۲۱۲۲۲۰۷ ۷
۹ ۹۳۱۲۱۲۲۱۵۶ ۷٫۵
۱۰ ۹۳۱۲۱۲۱۲۱۱ ۷
۱۱ ۹۲۲۲۱۲۱۲۲۵ ۸
۱۲ ۸۹۱۲۰۲۵۱۱۷ ۷
۱۳ ۹۲۲۲۱۲۲۲۰۹ ۷
۱۴ ۹۲۲۲۱۲۲۱۱۹ ۷
۱۵ ۹۲۲۲۱۲۱۲۳۰ ۷
۱۶ ۹۲۲۲۱۲۲۲۱۳ ۷
۱۷ ۹۱۲۲۱۲۲۱۱۵ ۱۲
۱۸ ۹۲۲۲۱۲۲۱۲۱ ۸
۱۹ ۹۲۲۲۱۲۱۲۵۷ ۷
۲۰ ۹۳۱۲۱۲۲۱۴۹ ۷
۲۱ ۹۰۲۲۱۲۲۱۱۷ ۶٫۵
۲۲ ۹۳۱۲۱۲۲۲۲۲ ۷
۲۳ ۹۰۲۲۱۲۲۲۲۲ ۷
۲۴ ۹۱۲۲۱۲۲۱۲۶ ۶٫۵
۲۵ ۹۲۲۲۱۲۲۲۲۰ ۷
۲۶ ۹۲۲۲۱۲۲۲۲۲ ۷
۲۷ ۹۳۱۲۱۲۱۱۵۲ ۱۰
۲۸ ۹۴۱۲۱۳۶۱۱۱ ۸٫۵
۲۹ ۹۲۲۲۱۲۲۲۲۶ ۷
۳۰ ۹۲۲۲۱۲۱۲۴۳ ۹
۳۱ ۹۲۲۲۱۲۲۲۲۷ ۹
۳۲ ۹۱۲۲۱۲۲۱۳۳ ۷
۳۳ ۹۴۱۲۱۳۶۱۱۴ ۹
۳۴ ۹۲۲۲۱۲۲۱۳۷ غایب

شرح درس

برای دریافت شرح درس نظریه ارتباط جمعی کلیک کنید.


دریافت فایل‌های مرتبط

توضیح: برای دریافت فایلهای مباحث اول، چهارم و پنجم ارائه شده در کلاس  بر روی لینک های زیر کلیک کنید. لازم به ذکر است که محتوای ارائه شده در این فایل‌ها برای امتحان کافی نیست و لازم خواهد بود که دانشجویان عزیز کتاب های معرفی شده را نیز مطالعه کنند.

نظریه‌های ارتباطات – ۰۱

نظریه‌های ارتباطات – ۰۴

نظریه‌های ارتباطات – ۰۵


کتاب‌های کارعملی

دانشجویانی تاکنون کتابی برای ارائه کارعملی انتخاب نکرده اند لطفا تا تاریخ یکشنبه ۱/۹/۱۳۹۴ یکی از کتابهای انتخاب نشده را انتخاب و از طریق ایمیل اطلاع دهید / با تشکر

کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۴،ترجمه‌میرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۶۴ تا آخر ۶۹ / جلیل زاده
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۲،ترجمه‌خوشنویس، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۳۳ تا آخر ۳۷ / خدایی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۲،ترجمه‌خوشنویس، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۲۸ تا آخر ۳۲ / مومنی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۲،ترجمه‌خوشنویس، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۲۱ تا آخر ۲۷ / رسایی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۱،ترجمه شاهوصبار، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۱ تا آخر ۶ / رستمی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۴،ترجمه‌میرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۷۵ تا آخر ۷۹ / الهمه
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۱،ترجمه شاهوصبار، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۱۵ تا آخر ۲۰ / رضایی
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۳،ترجمه‌شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۴۹ تا آخر ۵۳ / سالاری
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۳،ترجمه‌شاقاسمی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۳۸ تا آخر ۴۴ / شادی نسب
کوبلی، پ(۱۳۸۷) نظریه‌های ارتباطات، جلد۴،ترجمه‌میرانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی‌واجتماعی
فصل ۵۹ تا آخر ۶۴ / قیاسی
ویلیامز، کوین (۱۳۸۶) درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: ساقی
تا ص ۱۱۴ / خودی
ویلیامز، کوین (۱۳۸۶) درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: ساقی
از ص۱۱۴ تا آخر / کریمی
مک کوایل، دنیس(۱۳۸۷) مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم، تهران:مركز مطالعات‌وتحقيقات رسانه‌ها
کل کتاب / رجبی
مولانا، حمید (۱۳۸۲) الگوی مطبوعات و رسانه‌های اسلامی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
کل کتاب / دوایه

کتابهای انتخاب نشده
رودنبولر، اریک (۱۳۸۷) ارتباطات آیینی، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
از ص ۱۳۷ تا آخر
تامپسون، جان ب (۱۳۸۲) رسانه ها و مدرنیته، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش
از ابتداتا آخر فصل۴
تامپسون، جان ب (۱۳۸۲) رسانه ها و مدرنیته، ترجمه مسعود اوحدی، تهران: سروش
ازفصل۴تاآخر کتاب

مهدی‌زاده، سید محمد (۱۳۸۷) رسانه و بازنمایی، تهران: مرکز مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
کل کتاب
استم، رابرت (۱۳۸۳) مقدمه‌ای بر نظریه فیلم، تهران: سوره مهر
تا ص ۱۹۱