برگزاری کارگاه تحلیل روایت در فیلم

کارگاه “بازنمایی و تحلیل روایت در فیلم”
ازشنبه ۲۴ شهریور
۶جلسه، شنبه ها، ساعت ۱۶
با ارائه گواهی آموزشی از پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
تقاطع حافظ و سمیه. حوزه هنری. پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی
ثبت نام:۰۹۱۲۷۶۴۷۸۲۷
@nadersohrabi66